تور تبریز از رشت ویژه 2 مهر

نام هتل خدمات و درجه یک تخته دوتخته سه تخته سینا BB 400،000 280،000 — هتل آپارتمان استقبال BB 660،000 430،000 360،000 گسترش BB 800،000 500،000 425،000 شهریار BB 1،020،000 640،000 570،000  

ادامه مطلب

تور شیراز از تهران ویژه 30 شهریور

نام هتل خدمات و درجه دوتخته سه تخته ساسان BB 260،000 220،000 ارگ BB 300،000 258،000 پارسه BB 341،000 290،000 پرسپولیس BB 560،000 480،000  

ادامه مطلب

تور کیش از تهران ویژه 30 شهریور

نام هتل خدمات و درجه دوتخته سه تخته چهارتخته تماشا BB 160،000 130،000 115،000 آرامش BB 280،000 215،000 190،000 فلامینگو(ویلایی) BB 355،000 340،000 332،000 شایان(جزیره) BB 725،000 609،000 —

ادامه مطلب

تور مشهد از اهواز ویژه 26 شهریور

نام هتل خدمات و درجه دوتخته یک تخته همراز صبحانه، ناهار، شام 235،000 360،000 تاج صبحانه، ناهار، شام 250،000 390،000  

ادامه مطلب

تور همدان از تهران ویژه 29 شهریور

نام هتل خدمات ودرجه دوتخته سه تخته یک خوابه سه نفره مهانسرای جهان گردی غار علیصدر BB 300،000 250،000 — هتل آپارتمان خاتم BB 490،000 — 430،000 بوعلی BB 464،000 400،000 — باباطاهر BB 570،000 500،000 —  

ادامه مطلب

تور کیش از رشت ویژه 25 شهریور

نام هتل خدمات و درجه دوتخته سه تخته چهارتخته تماشا BB 170،000 135،000 117،000 آرامش BB 320،000 260،000 230،000 فلامینگو BB 355،000(ویلایی) 340،000(ویلایی) 330،000(ویلایی) شایان BB 730،000(جزیره) 615،000(جزیره) —  

ادامه مطلب

تور کیش از تهران ویژه 24 شهریور

نام هتل خدمات و درجه دوتخته سه تخته چهارتخته تماشا BB 170،000 135،000 117،000 آرامش BB 320،000 260،000 230،000 فلامینگو BB 355،000(ویلایی) 340،000(ویلایی) 330،000(ویلایی) شایان BB 730،000(جزیره) 615،000(جزیره) —  

ادامه مطلب

تور اصفهان از تهران ویژه 28 شهریور

نام هتل خدمات و درجه دوتخته سه تخته جمشید BB 240،000 200،000 پارت BB 320،000 270،000 عالی قاپو BB 400،000 350،000 عباسی BB 830،000 —  

ادامه مطلب

تور مشهد از رشت ویژه 26 شهریور

نام هتل خدمات و درجه دوتخته یک تخته همراز صبحانه، ناهار، شام 235،000 360،000 تاج صبحانه، ناهار، شام 250،000 390،000  

ادامه مطلب

تور مشهد از تهران ویژه 24 شهریور

نام هتل خدمات و درجه دوتخته یک تخته بارانا صبحانه، ناهار، شام هتل آپارتمان 200،000 340،000 سیبا صبحانه، ناهار، شام هتل آپارتمان 245،000 430،000 سهند صبحانه، ناهار، شام 314،000 550،000 اولیا صبحانه، ناهار، شام 275،000 500،000 آبشار صبحانه، ناهار، شام 335،000 600،000 حجت صبحانه،ناهار، شام 215،000 350،000 صدرا صبحانه، ناهار، شام 305،000 550،000  

ادامه مطلب