تور 2,5 روزه کویر مرنجاب

تور 2,5 روزه دفتر خدمات مسافرتی زیال کویر مرنجاب قیمت تور: 385/000 تومان راس ساعت اعلام شده جلو دفتر آژانس زیال برگزار خواهد شد.

ادامه مطلب

تور یکروزه تنگه ماهی مشو ویژه 16 شهریور

تور یکروزه این هفته دفتر خدمات مسافرتی زیال تنگه ماهی مشو قیمت تور: 35/000 تومان راس ساعت اعلام شده جلو دفتر آژانس زیال برگزار خواهد شد.

ادامه مطلب

تور دو روزه رفتینگ ویژه 8 شهریور

تور دو روزه این هفته دفتر خدمات مسافرتی زیال تور رفتینگ بازدید از عشایر بختیاری بازدید از آبشار شیخ علیخان بازدید از بزرگترین چشمه ایران (دیمه) قیمت تور: 299/000 تومان راس ساعت اعلام شده جلو دفتر آژانس زیال برگزار خواهد شد.

ادامه مطلب

تور یکروزه موشه بیجار رودبار ویژه 26 مرداد

تور یکروزه این هفته دفتر خدمات مسافرتی زیال موشه بیجار قیمت تور: 28/000 تومان راس ساعت اعلام شده جلو دفتر آژانس زیال برگزار خواهد شد.

ادامه مطلب

تور یکروزه فوشه فومن ویژه 12 مرداد

تور یکروزه این هفته دفتر خدمات مسافرتی زیال فوشه فومن قیمت تور: 25/000 تومان راس ساعت اعلام شده جلو دفتر آژانس زیال برگزار خواهد شد.

ادامه مطلب

تور یکروزه تنگه دار ویژه 19 مرداد

تور یکروزه این هفته دفتر خدمات مسافرتی زیال تنگه دار (نوشهر) قیمت تور: 50/000 تومان راس ساعت اعلام شده جلو دفتر آژانس زیال برگزار خواهد شد.

ادامه مطلب

تور یکروزه چاکرود ویژه 5 مرداد

تور یکروزه این هفته دفتر خدمات مسافرتی زیال چاکرود (عروس دره های ایران) قیمت تور: 45/000 تومان ساعت شروع تور، راس ساعت اعلام شده جلو دفتر آژانس زیال برگزار خواهد شد.

ادامه مطلب

تور یکروزه آوینه روبارِ شفت ویژه 29 تیر

تور یکروزه این هفته دفتر خدمات مسافرتی زیال آوینه روبار شفت قیمت تور: 29/000 تومان ساعت شروع تور، راس ساعت اعلام شده جلو دفتر آژانس زیال برگزار خواهد شد.

ادامه مطلب

تور یکروزه و ماجراجویانه غار دانیال نبی

تور یکروزه این هفته دفتر خدمات مسافرتی زیال غار دانیال نبی قیمت تور: 38/000 تومان ساعت شروع تور 7 صبح جلو دفتر آژانس زیال برگزار خواهد شد.

ادامه مطلب

تور یکروزه آبشار آلوبن

تور یکروزه این هفته دفتر خدمات مسافرتی زیال آبشار آلوبن قیمت تور: 28/000 تومان ساعت شروع تور 8 صبح جلو دفتر آژانس زیال برگزار خواهد شد.

ادامه مطلب