تور مشهد از رشت ویژه 19 مهر

نام هتل خدمات و درجه دوتخته یک تخته پریناز صبحانه، ناهار، شام هتل اپارتمان 155،000 250،000 همراز صبحانه، ناهار، شام

شروع نرخ از 155,000 تومان *به ازای هر فرد

جزئیات

تور مشهد از تهران ویژه 22 مهر

نام هتل خدمات و درجه دوتخته یک تخته پریناز صبحانه، ناهار، شام هتل اپارتمان 155،000 250،000 همراز صبحانه، ناهار، شام

شروع نرخ از 155,000 تومان *به ازای هر فرد

جزئیات

تور شیراز از تهران ویژه 20 مهر

نام هتل خدمات و درجه دوتخته سه تخته ساسان BB 240،000 215،000 ارگ BB 310،000 270،000 پارسه BB 340،000 300،000

شروع نرخ از 215,000 تومان *به ازای هر فرد

جزئیات

تور تبریز از تهران ویژه 18 مهر

نام هتل خدمات و درجه دوتخته سه تخته دوخوابه دونفره دوخوابه چهار نفره آپارتمان صائب BB — — 260،000 225،000

شروع نرخ از 225,000 تومان *به ازای هر فرد

جزئیات

تور اصفهان از رشت ویژه 19 مهر

نام هتل خدمات و درجه دوتخته سه تخته جمشید BB 265،000 230،000 سوئیت BB 365،000 315،000 پیروزی BB 555،000 505،000

شروع نرخ از 230,000 تومان *به ازای هر فرد

جزئیات

تور تبریز از رشت ویژه 23 مهر

نام هتل خدمات و درجه دو تخته سه تخته سوئیت دونفره دبل سوئیت سه نفره آپارتمان صائب BB — —

شروع نرخ از 210,000 تومان *به ازای هر فرد

جزئیات

تور اصفهان از تهران ویژه 25 مهر

نام هتل خدمات و درجه دو تخته سه تخته جمشید BB 270،000 235،000 سوئیت BB 365،000 315،000 خواجو BB 630،000

شروع نرخ از 235,000 تومان *به ازای هر فرد

جزئیات

تور تبریز از تهران ویژه 27 مهر

نام هتل خدمات و درجه دو تخته سه تخته دو خوابه دو نفره دو خوابه چهار نفره آپارتمان صائب BB

شروع نرخ از 220,000 تومان *به ازای هر فرد

جزئیات

تور مشهد از تهران ویژه 26 مهر

نام هتل خدمات و درجه دوتخته یک تخته پریناز صبحانه، ناهار، شام هتل اپارتمان 155،000 250،000 همراز صبحانه، ناهار، شام

شروع نرخ از 155,000 تومان *به ازای هر فرد

جزئیات

تور شیراز از تهران ویژه 27 مهر

نام هتل خدمات و درجه دوتخته سه تخته کوثر BB 245،000 205،000 ارم BB 285،000 250،000 پارسه BB 340،000 295،000

شروع نرخ از 205,000 تومان *به ازای هر فرد

جزئیات

تور مشهد از رشت ویژه 26 مهر

نام هتل خدمات و درجه دوتخته یک تخته پریناز صبحانه، ناهار، شام هتل اپارتمان 155،000 250،000 همراز صبحانه، ناهار، شام

شروع نرخ از 155,000 تومان *به ازای هر فرد

جزئیات

تور کیش از تهران ویژه 26 مهر

نام هتل خدمات و درجه دوتخته سه تخته چهار تخته پانیذ BB 100،000 90،000 80،000 قائم فاز دو BB 120،000

شروع نرخ از 80,000 تومان *به ازای هر فرد

جزئیات