تور اصفهان از تهران ویژه 14 آبان

نام هتل خدمات و درجه دو تخته سه تخته جام فیروزه BB 220،000 210،000 جهانگردی ماهان BB 295،000 250،000 سوئیت

شروع نرخ از 210,000 تومان *به ازای هر فرد

جزئیات

تور کیش از رشت ویژه 13 آبان

نام هتل خدمات و درجه دو تخته سه تخته چهار تخته پانیذ BB 180،000 150،000 130،000 قائم فاز دو BB

شروع نرخ از 130,000 تومان *به ازای هر فرد

جزئیات

تور کیش از تهران ویژه 12 آبان

نام هتل خدمات و درجه دو تخته سه تخته چهار تخته پانیذ BB 180،000 150،000 130،000 قائم فاز دو BB

شروع نرخ از 130,000 تومان *به ازای هر فرد

جزئیات

تور شیراز از تهران ویژه 12 آبان

نام هتل خدمات و درجه دو تخته سه تخته یورد BB 215،000 190،000 نصیرالملک BB 205،000 185،000 ارگ BB 310،000

شروع نرخ از 185,000 تومان *به ازای هر فرد

جزئیات

تور قشم از تهران ویژه 12 آبان

نام هتل خدمات و درجه دو تخته سه تخته آپارتمان وانیا BB 220،000 180،000 آپارتمان شادناز دو BB 150،000 145،000

شروع نرخ از 145,000 تومان *به ازای هر فرد

جزئیات

تور مشهد از رشت ویژه 20 آبان

نام هتل خدمات و درجه دوتخته یک تخته بارانا صبحانه، ناهار، شام هتل آپارتمان 180،000 280،000 همراز صبحانه، ناهار، شام

شروع نرخ از 180,000 تومان *به ازای هر فرد

جزئیات

تور مشهد از تهران ویژه 19 آبان

نام هتل خدمات و درجه دوتخته یک تخته بارانا صبحانه، ناهار، شام هتل آپارتمان 180،000 280،000 همراز صبحانه، ناهار، شام

شروع نرخ از 180,000 تومان *به ازای هر فرد

جزئیات

تور شیراز از تهران ویژه 20 آبان

نام هتل خدمات و درجه دو تخته سه تخته یورد BB 205،000 190،000 رودکی BB 245،000 — ارگ BB 310،000

شروع نرخ از 190,000 تومان *به ازای هر فرد

جزئیات

تور اصفهان از تهران ویژه 23 آبان

نام هتل خدمات و درجه دو تخته سه تخته جام فیروزه BB 210،000 200،000 جهانگردی ماهان BB 310،000 270،000 پارت

شروع نرخ از 200,000 تومان *به ازای هر فرد

جزئیات

تور یزد از تهران ویژه 25 آبان

نام هتل خدمات و درجه دو تخته سه تخته ادیب الممالک BB 325،000 275،000 رز BB 210،000 190،000 لاله BB

شروع نرخ از 190,000 تومان *به ازای هر فرد

جزئیات

تور مشهد از رشت ویژه 26 آبان

نام هتل خدمات و درجه دوتخته یک تخته بارانا صبحانه، ناهار، شام هتل آپارتمان 180،000 280،000 همراز صبحانه، ناهار، شام

شروع نرخ از 180,000 تومان *به ازای هر فرد

جزئیات

تور مشهد از تهران ویژه 26 آبان

نام هتل خدمات و درجه دوتخته یک تخته بارانا صبحانه، ناهار، شام هتل آپارتمان 180،000 280،000 همراز صبحانه، ناهار، شام

شروع نرخ از 180,000 تومان *به ازای هر فرد

جزئیات