تور یکروزه غار دیورش

تور یکروزه این هفته دفتر خدمات مسافرتی زیال غار دیورش قیمت تور: 30/000 تومان ساعت شروع تور 8 صبح جلو

شروع نرخ از 30،000 تومان *به ازای هر فرد

جزئیات

تور یکروزه آبشار آلوبن

تور یکروزه آبشار آلوبن

شروع نرخ از 28،000 تومان *به ازای هر فرد

جزئیات

تور یکروزه و ماجراجویانه غار دانیال نبی

تور یکروزه غار دانیال نبی ویژه 22تیر

شروع نرخ از 38،000 تومان *به ازای هر فرد

جزئیات

تور یکروزه آوینه روبارِ شفت ویژه 29 تیر

تور یکروزه آوینه بار در شفت یک ساعت پیاده روی

شروع نرخ از 29،000 تومان *به ازای هر فرد

جزئیات

تور یکروزه چاکرود ویژه 5 مرداد

تور یکروزه چاکرود ویژه 29تیر

شروع نرخ از 45،000 تومان *به ازای هر فرد

جزئیات

تور یکروزه تنگه دار ویژه 19 مرداد

تور یکروزه این هفته دفتر خدمات مسافرتی زیال تنگه دار (نوشهر) قیمت تور: 50/000 تومان راس ساعت اعلام شده جلو

شروع نرخ از 50,000 تومان *به ازای هر فرد

جزئیات

تور یکروزه فوشه فومن ویژه 12 مرداد

تور یکروزه این هفته دفتر خدمات مسافرتی زیال فوشه فومن قیمت تور: 25/000 تومان راس ساعت اعلام شده جلو دفتر

شروع نرخ از 25,000 تومان *به ازای هر فرد

جزئیات

تور یکروزه موشه بیجار رودبار ویژه 26 مرداد

تور یکروزه این هفته دفتر خدمات مسافرتی زیال موشه بیجار قیمت تور: 28/000 تومان راس ساعت اعلام شده جلو دفتر

شروع نرخ از 28,000 تومان *به ازای هر فرد

جزئیات

تور دو روزه رفتینگ ویژه 8 شهریور

تور دو روزه این هفته دفتر خدمات مسافرتی زیال تور رفتینگ بازدید از عشایر بختیاری بازدید از آبشار شیخ علیخان

شروع نرخ از 299,000 تومان *به ازای هر فرد

جزئیات

تور یکروزه تنگه ماهی مشو ویژه 16 شهریور

تور یکروزه این هفته دفتر خدمات مسافرتی زیال تنگه ماهی مشو قیمت تور: 35/000 تومان راس ساعت اعلام شده جلو

شروع نرخ از 35،000 تومان *به ازای هر فرد

جزئیات

تور 2,5 روزه کویر مرنجاب

تور 2,5 روزه دفتر خدمات مسافرتی زیال کویر مرنجاب قیمت تور: 385/000 تومان راس ساعت اعلام شده جلو دفتر آژانس

شروع نرخ از 385,000 تومان *به ازای هر فرد

جزئیات